Business Support Centre Kosovo (BSCK)

Rruga: Bedri Pejani, Nr. 1
10000
Prishtinë
Kosovo
+ 381 38 247 982
+ 381 38 247 982
Kosovo

(See text in English below)

Business Support Centre Kosovo (BSCK) është një ndër organizatat e para për mbështetjen e NVM-ve në Kosovën e pas luftës. BSCK ofron trajnime praktike të biznesit lidhur me krijimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM) nëpërmjet asistencës teknike dhe financiare për të rinjtë në tërë Kosovën. Qëllimi kyesor i BSCK është zhvillimi i sektorit të arsimit të lartë të biznesit në Kosovë në mënyrë që të plotësohen më mirë nevojat e tregut të punës, të kontribuojë në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe në të njëjtën kohë të ofrojë pajisjen e të rinjëve të Kosovës me shkathtësitë e biznesit për t'u vetë-punësuar dhe për të krijuar vende të reja pune.

Bashkëpunimi me BiD Network
- Partneriteti me BiD Network nga Qershor-Dhjetor 2011,Gara e parë në Kosovë 2011
- Stafi punues i BSCK është trajnuar dhe certifikuar për përdorimin e online platformës BID Network si dhe për vlerësimin dhe prezantimin e biznes planit në mënyrë të suksesshme.
- Gara Pranverore e BiD Network 2012
- Gara 2012 Fall Challenge 2012

Stafi i BSCK-së
Muhamed Rexhepi – Zëvendës Drejtor
Phone: +381 38 247 982
E-mail: m.rexhepi@bsckosovo.org

Albulena Zeneli – Zrtare eProjektit
Phone. +381 38 247 982
E-mail: a.zeneli@bsckosovo.org

Kastriot Ajeti – Menaxher i Projektit
Phone. +381 38 247 982
E-mail: k.ajeti@bsckosovo.org

Këshilltare e lartë e BiD Network për Kosovën
Pamela Ronai
Phone. +31 20 6248827
E-mail: pamela.ronai@bidnetwork.org

BSCK nëpërmjet Shkollë së sajë të Ndërrmarrësisë ofron mësimdhënje sipas moduleve të çertfikuara për sipërmarrësit dhe bizneset në Kosovë. Ndër modulet kryesore përfshihen: Ndërmarrësi dhe Strategji e Biznesit, Marketing, Studim tregu dhe Marrëdhënie publike, Mjedisi i biznesit në Kosovë, Menaxhimi i Projekteve, Udhëheqja, Komunikim biznes, Financat e Biznesit si dhe Hartimi apo Përpilimi i Planit të Biznesit.
Pas përfundimit të Shkollës çdo kandidat ka të drejtë të paraqesë një plan biznesi dhe të aplikoj për pakon shërbyese nga BSCK e cila i ofrohet fituesit të garës për Biznes Planin më të mirë. Kjo pako përfshin regjistrimin e biznesit, konsulencë profesionale për biznes, mikro-kredi të dizajnuara veçanërisht për bizneset fillestare si dhe lidhjen me komunitetin e biznesit.

*****

Business Support Centre Kosovo (BSCK) is among the first SME support organizations in Kosovo after the war. It provides practical business trainings to young people throughout Kosovo on how to establish micro, small and medium sized enterprises (MSME) through technical and financial assistance. The ultimate goal of BSCK is to bring together the Higher Education sector and the Business sector in Kosovo in order to better meet the needs of the labor market, contribute to the economic development in Kosovo, and give Kosovo youth necessary skills to be self-employed and create new jobs.

Collaboration with BiD Network
● Partnership with BiD Network from June – December 2011, 1st Challenge in Kosovo 2011
● BSCK staff trained by BiD Network on how to use the BiD Network online platform, assessment and Pitching for Success
● Spring BiD Challenge 2012
● Fall Challenge 2012

Staff to contact
Muhamed Rexhepi – Deputy Director
Tel. +381 38 247 982
email: m.rexhepi@bsckosovo.org

Albulena Zeneli – Project Officer
Tel. +381 38 247 982
email: a.zeneli@bsckosovo.org

Kastriot Ajeti – Project Manager
Tel. +381 38 247 982
email: k.ajeti@bsckosovo.org

BiD Network senior advisor for Kosovo
Pamela Ronai
Tel. +31 20 6248827
email: pamela.ronai@bidnetwork.org

Services for entrepreneurs
BSCK through its School of Entrepreneurship offers teaching modules to entrepreneurs and businesses in Kosovo on Entrepreneurship and Business Strategy, Marketing, Market Research and Public Relations, Business Environment in Kosovo, Project Management, Leadership, Business Communication, Business Finance and Business Plan Writing.
After the completion of the School every candidate is eligible to present a business Plan and apply for the winning package offered by BSCK. This package includes business registration, professional business consultancy, micro-finance designed especially for business start ups, and networking with business community.

Vacancy Investor Matchmaker Kosovo 2013